Over Platform Ketenoptimalisatie (PKO)

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Afvalfonds Verpakkingen (AFV) hebben in 2019 nieuwe afspraken gemaakt voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Deze zijn vastgelegd in de ‘Ketenovereenkomst 2020-2029’.

Eén van de gemaakte afspraken is dat de VNG en AFV samen het Platform Ketenoptimalisatie vormen (PKO). Het PKO monitort en evalueert de afspraken van de Ketenovereenkomst, past periodiek de bijlagen van de overeenkomst aan en stelt het Uitvoerings- en monitoringprotocol (UMP) vast.

Besluiten van het PKO zijn bindend voor AFV, VNG en individuele gemeenten.
PKO besluiten worden gepubliceerd op deze website.

Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029

In de Ketenovereenkomst staan afspraken ter aanvulling en opvolging van de Raamovereenkomst. De Ketenovereenkomst is gesloten tussen het AFV en de VNG.

In de Ketenovereenkomst zijn modellen voor de inzameling en/of recycling van kunststof verpakkingsafval, metalen verpakkingsafval en drankenkartons opgenomen waar een gemeente uit kan kiezen.

Afspraken uit de Raamovereenkomst over de vergoedingen en regie van de materiaalsoorten glas, papier en karton en hout worden gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst gecontinueerd totdat VNG en AFV andere afspraken maken. Uiterlijk voor het einde van de Raamovereenkomst leggen VNG en AFV nieuwe afspraken vast over de regie en vergoedingen van deze verpakkingsmaterialen voor de periode 2023-2029.

De Ketenovereenkomst is als download beschikbaar op deze website.

Uitvoerings- en monitoringprotocol (UMP)

Het Uitvoerings- en Monitoringprotocol (UMP) beschrijft de monitoring- en uitvoeringsregels ten behoeve van de producentenverantwoordelijkheid voor de inzameling en recycling van verpakkingen.

Het UMP is een praktische uitwerking van de verplichtingen voortkomend uit wetgeving, overeenkomsten en aanvullend gemaakte afspraken door onder andere het PKO.

Het UMP is onder verantwoordelijkheid van het PKO opgesteld door Nedvang en VNG en geeft de uitwerking weer van de verplichtingen die gelden bij deelname aan de afvalbeheerstructuur door organisaties met een centrale rol in de verpakkingsketen zoals gemeenten, afvalbedrijven, recyclers, AFV en Nedvang.

Het UMP is gepubliceerd op www.umpverpakkingen.nl.

Campagne Recycleklaar

Binnen het PKO is ook afgesproken om, op verzoek van veel gemeenten, een nieuwe campagne aan te bieden om de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsmateriaal opnieuw onder de aandacht te brengen. De campagne Recycleklaar is de afgelopen maanden ontwikkeld onder aansturing van de werkgroep communicatie van het Platform Ketenoptimalisatie. In deze werkgroep werkten VNG, NVRD, Milieu Centraal, ROVA, het ministerie van IenW, Nedvang en Afvalfonds Verpakkingen samen aan de campagne die inwoners op een luchtige manier aanspoort nog meer verpakkingsafval zorgvuldig te scheiden. Bronscheidingsgemeenten kunnen op www.recycleklaar.nl digitale middelen downloaden om in te zetten binnen de gemeente.