Over Platform Ketenoptimalisatie (PKO)

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Afvalfonds Verpakkingen (AFV) hebben in 2019 nieuwe afspraken gemaakt voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Deze zijn vastgelegd in de ‘Ketenovereenkomst 2020-2029’.

Eén van de gemaakte afspraken is dat de VNG en AFV samen het Platform Ketenoptimalisatie vormen (PKO). Het PKO monitort en evalueert de afspraken van de Ketenovereenkomst, past periodiek de bijlagen van de overeenkomst aan en stelt het Uitvoerings- en monitoringprotocol (UMP) vast.

Besluiten van het PKO zijn bindend voor AFV, VNG en individuele gemeenten.

PKO besluiten en andere relevante informatie voor gemeenten worden gepubliceerd op deze website.

Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029

In de Ketenovereenkomst staan afspraken ter aanvulling en opvolging van de Raamovereenkomst. De Ketenovereenkomst is gesloten tussen het AFV en de VNG.

In de Ketenovereenkomst zijn modellen voor de inzameling en/of recycling van kunststof verpakkingsafval, metalen verpakkingsafval en drankenkartons opgenomen waar een gemeente uit kan kiezen.

Afspraken uit de Raamovereenkomst over de vergoedingen en regie van de materiaalsoorten glas, papier en karton en hout worden gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst gecontinueerd totdat VNG en AFV andere afspraken maken. Uiterlijk voor het einde van de Raamovereenkomst leggen VNG en AFV nieuwe afspraken vast over de regie en vergoedingen van deze verpakkingsmaterialen voor de periode 2023-2029.

De Ketenovereenkomst is als download beschikbaar op deze website.

Uitvoerings- en monitoringprotocol (UMP)

Het Uitvoerings- en Monitoringprotocol (UMP) beschrijft de monitoring- en uitvoeringsregels ten behoeve van de producentenverantwoordelijkheid voor de inzameling en recycling van verpakkingen.

Het UMP is een praktische uitwerking van de verplichtingen voortkomend uit wetgeving, overeenkomsten en aanvullend gemaakte afspraken door onder andere het PKO.

Het UMP is onder verantwoordelijkheid van het PKO opgesteld door Nedvang en VNG en geeft de uitwerking weer van de verplichtingen die gelden bij deelname aan de afvalbeheerstructuur door organisaties met een centrale rol in de verpakkingsketen zoals gemeenten, afvalbedrijven, recyclers, AFV en Nedvang.

Het UMP is gepubliceerd op www.umpverpakkingen.nl.

PKO besluiten

Beoordelingsprotocol PMD 2022
Op 13-12-2021 heeft het PKO het nieuwe beoordelingsprotocol PMD (versie 3.0; KOV bijlage II) vastgesteld. Deze is geldig vanaf 01-01-2022 en vervangt de eerdere versies.

Vergoedingen kunststof, metalen en drankenkartons 2021 en 2022
Onderstaande vergoedingen voor kunststof, metalen en drankenkartons zijn door het PKO vastgesteld.

Inzamelvergoeding bronscheidingsmodel
2021: € 245 per ton ingezameld PMD.
2022: voorlopig voorschot € 218 per ton ingezameld PMD. Meer informatie.

Inzamelvergoeding nascheidingsmodel
2021: € 8,90 per ton ingezameld, na te scheiden restafval.
2022: € 10,83 per ton ingezameld, na te scheiden restafval.

Basisvergoeding kunststof ketenregiemodel 2021 & 2022: € 656 per ton ter recycling aangeboden kunststof.
Registratievergoeding drankenkartons ketenregiemodel 2021 & 2022: € 398 per ton ter recycling aangeboden drankenkartons.

Materiaalspecificatie PMD en beoordelingsprotocol PMD 2021
Op 14-12-2020 heeft het PKO de nieuwe materiaalspecificatie PMD (specificatienummer UMP-534 met specificatiedatum 12/2020; KOV bijlage I) en het nieuwe beoordelingsprotocol PMD (versie 2.0; KOV bijlage II) vastgesteld. Beide documenten zijn geldig vanaf 01-01-2021 en vervangen de eerdere versies.

De materiaalspecificatie PMD en het beoordelingsprotocol PMD zijn op deze pagina als download opgenomen (zie Ketenovereenkomst bijlage I en II).

Meetprotocol brongescheiden PMD
Het PKO heeft het ‘Meetprotocol voor de samenstelling van brongescheiden PMD-afval’ d.d. 14-12-2020 vastgesteld. Dit protocol maakt samenstellingsmetingen op geaccepteerd PMD in het bronscheidingsmodel vergelijkbaar.
Het protocol is beschikbaar via de link onder downloads.

Meetprotocol aandeel kunststof verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons in huishoudelijk restafval
Het PKO heeft het ‘Meetprotocol voor het aandeel kunststof verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons in huishoudelijk restafval’ d.d. 14-12-2020 vastgesteld. Dit protocol maakt samenstellingsmetingen op huishoudelijk restafval aangeboden voor nascheiding vergelijkbaar.
Het protocol is beschikbaar via de link onder downloads.

Regeling thermische verwerking van tijdelijk niet afzetbare kunststoffen en drankenkartons binnen ketenregiemodel
Ondanks inspanningen van partijen bestaat het risico dat het vermarkten van gesorteerde kunststoffracties en drankenkartons niet mogelijk is door onvoldoende recyclecapaciteit. Over de omgang met een dergelijke situatie zijn in het Platform Ketenoptimalisatie afspraken gemaakt en vastgelegd in een regeling. De regeling geldt voor de periode dat een gemeente in het ketenregiemodel zit of zat. De eerdere afspraken over de thermische verwerking van PET trays worden met terugwerkende kracht per 1 juli 2020 vervangen door de nieuwe regeling.

De regeling is beschikbaar via de link onder downloads. Besluiten van het Afvalfonds voor het activeren van de regeling voor een bepaalde fractie voor een bepaald tijdvak kunt u vinden in het downloadcentrum van Nedvang.

Aandacht voor kwaliteit ingezameld PMD

Gemeenten kunnen kiezen voor brongescheiden inzameling van PMD (bronscheidingsmodel). Als een gemeente hiervoor kiest is zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ingezamelde materiaal. In de Ketenovereenkomst is vastgelegd dat brongescheiden PMD voor minimaal 85% uit PMD dient te bestaan en maximaal 15% stoorstoffen (vervuiling) mag bevatten.

In opdracht van het PKO werkt de werkgroep inzameling aan een plan om gemeenten handvatten te geven om de kwaliteit van het door hen inzamelde PMD te optimaliseren.

Gaandeweg publiceert de werkgroep instructies, onderzoeksrapporten en organiseert zij webinars om gemeenten en inzameldiensten te voorzien van de meest recente inzichten. Deze instructies, rapporten en webinars zijn hieronder te downloaden / terug te kijken:

  • Instructiefilm beoordelingsprotocol PMD:

Campagne Recycleklaar

Binnen het PKO is ook afgesproken om, op verzoek van veel gemeenten, een nieuwe campagne aan te bieden om de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsmateriaal opnieuw onder de aandacht te brengen. De campagne Recycleklaar is de afgelopen maanden ontwikkeld onder aansturing van de werkgroep communicatie van het Platform Ketenoptimalisatie. In deze werkgroep werkten VNG, NVRD, Milieu Centraal, ROVA, het ministerie van IenW, Nedvang en Afvalfonds Verpakkingen samen aan de campagne die inwoners op een luchtige manier aanspoort nog meer verpakkingsafval zorgvuldig te scheiden. Bronscheidingsgemeenten kunnen op www.recycleklaar.nl digitale middelen downloaden om in te zetten binnen de gemeente.